Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

Informujemy, że od 25 maja 2020 szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III w godz. 8 do 15. Komunikat dotyczy rodzin, w których  oboje rodzice pracują.

Placówka będzie funkcjonowała w oparciu o procedury opracowane zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z panującą pandemią placówka w szczególnym reżimie sanitarnym będzie przyjmowała dzieci tylko tych Rodziców, którzy zgłoszą dziecko poprzez dziennik elektroniczny Librus - konto administrator Magdalena Marchewka. W wiadomości proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, godziny w jakich dziecko potrzebuje opieki.

Ponadto Rodzice mają obowiązek dostarczyć, poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej  umieszczonej przy głównym wejściu do szkoły lub przez wysłanie skanu na adres: ketrzyn.sp4@gmail.com

  1. zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  2. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  Zalącznik-nr-1-OŚWIADCZENIA-RODZICÓW
  3. deklarację rodzica  Załącznik-nr-2-DEKLARACJA-RODZICA
  4. Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie.

Warunkiem przyjęcia dziecka jest dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów do dnia 20.05.2020r.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 20 MAJA 2020 r. DO GODZ. 12.00